Modificarea şi completarea OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Codul de procedurǎ fiscalǎ (OG 92/2003) – modificǎri

Ordonanța Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial 618 din 28 august 2012.

 

pdfOrdonanța Guvernului nr. 16_2012 pentru modificarea şi completarea OG 92_2003.pdf

Conform Ordonanța Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea OG 92/2003 se modificǎ ṣi se completeazǎ ARTICOLUL 481, ARTICOLUL 83, ARTICOLUL 114 , ARTICOLUL 115, ARTICOLUL 1481 din Codul de Procedurǎ Fiscalǎ (OG 92/2003).

Ordonanţa intră în vigoare la data publicării, cu excepţia modificării ordinii de stingere a creanţelor privind debitele şi amenzile stabilite suplimentar, care se aplică de la 1 noiembrie 2012.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, şi al art. 1 pct. I poz. 5 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adopta prezenta ordonanță.
Art. I. ‐ Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:


"Articolul 48^1 Prevederi aplicabile actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale Dispozițiile art. 43 alin. (3), art. 44, 45 şi 48 se aplică în mod corespunzător şi actelor de executare şi altor acte emise de organele fiscale, cu excepția cazului în care prin lege se prevede altfel."


La articolul 83, alineatul (3^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3^1) Data depunerii declarației prin mijloace electronice de transmitere la distanță pe portalul e‐Romania este data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacționare a informațiilor, cu condiția validării conținutului declarației. În cazul în care declarația nu este validată, data depunerii declarației este data validării astfel cum rezultă din mesajul electronic."
3. La articolul 83, după alineatul (3^2) se introduce un nou alineat, alineatul (3^3), cu următorul cuprins:
"(3^3) Prin excepție de la prevederile alin. (3^1), în situația în care declarația fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacționare a informațiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declarației, data depunerii declarației este data din mesajul transmis inițial în cazul în care contribuabilul depune o declarație validă până în ultima zi lucrătoare a aceleiași luni."


La articolul 114, alineatul (2^6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2^6) În situația în care plata se efectuează de către o altă persoană decât debitorul,dispozițiile art. 1.472 şi 1.474 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător."


 La articolul 115, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:
"(3^2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul obligațiilor fiscale de plată stabilite de organele de inspecție fiscală, precum şi a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligația fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul."

Prevederile  se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2012.


La articolul 148 se introduce un nou articol, articolul 148^1, cu următorul cuprins: 

Articolul 148^1 Suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanție bancară
(1) În cazul contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanțe fiscale, executarea silită se suspenda sau nu începe pentru obligațiile fiscale contestate dacă contribuabilul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanție bancară la nivelul obligațiilor fiscale contestate. Valabilitatea scrisorii de garanție bancară trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii.
(2) În situația în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară contestația este respinsă, în totalitate sau în parte, organul fiscal execută garanția în ultima zi de valabilitate a acesteia dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) contribuabilul nu plătește obligațiile fiscale pentru care s‐a respins contestația;
b) contribuabilul nu depune o noua scrisoare de garanție bancară;
c) instanța judecătoreasca nu a dispus, prin hotărâre executorie, suspendarea
executării actului administrativ fiscal potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările şi completările ulterioare.
3) Scrisoarea de garanție bancară rămâne fără obiect în următoarele situații:
a) contestația a fost admisă, în totalitate;
b) instanța judecătoreasca admite, prin hotărâre executorie, cererea contribuabilului
de suspendare a executării actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare."